Post 14.03.2023

"Every March 14, mathematics enthusiasts from all over the globe commemorate Pi Day. The day aims to raise awareness about the importance of mathematics and its role in shaping our world.” Al Jazeera. At INVENTO UIS we celebrate this date with several fun math and physics activities created by teachers and students so our students engage in their own learning process and enhance natural curiosity and appreciation for these important areas of human knowledge.

✨INVENTO — Engage. Enhance. Empower
—————————

"Каждое 14 марта энтузиасты математики со всего мира отмечают День числа Пи. Цель этого дня - повысить осведомленность о важности математики и ее роли в формировании нашего мира". Аль-Джазира. В INVENTO UIS мы отмечаем эту дату различными увлекательными занятиями по математике и физике, организованными учителями и учениками, чтобы наши студенты участвовали в процессе обучения, развивали свое любопытство и понимание этих важных областей знаний.

✨ INVENTO — Взаимодействие. Совершенствование. Новые возможности
—————————

"Har yili 14 martda butun dunyo bo'ylab matematika ixlosmandlari Pi kunini nishonlaydilar. Ushbu kunning maqsadi matematikaning ahamiyati va uning dunyomizni shakllantirishdagi roli to'g'risida yanada chuqurroq bilib olishdir." Al-Jazira. INVENTO UIS da ham biz ushbu sanani o'qituvchilar va o`quvchilar tomonidan tashkil etilgan matematika va fizika bo'yicha turli xil qiziqarli mashg'ulotlar bilan nishonlaymiz, shunda bizning o'quvchilarimiz o'quv jarayonida ishtirok etishlari, qiziqishlarini rivojlantirishlari va ushbu muhim bilim sohalarini tushunishlari muqarrar.

✨ INVENTO — Hamkorlik. Mukammallik. Yangi imkoniyatlar